Harjoitustehtävän satoa

Kokeilumme ensimmäset hedelmät ovat kypsyneet eli harjoitustehtävä on kaikilla vuosiluokilla 6-9 lähes tulkoon valmis ja esitelty. Esityksiin jaoimme oppilaat sekaisin eri luokkatasojen kesken, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi ristiinpölytyksen kannalta. Kuudesluokalaiset pääsivät ”yllättämään” ysit hienolla valmistautumisellaan ja panostuksellaan, omaperäiset ratkaisut levisivät laajemmalle kuulijakunnalle ja ennen kaikkea oppilaat saivat hienoa esiintymiskokemusta. 

Opettajatiimi sopi etukäteen palautteen periaatteista: keskitytään hyvään ja ollaan ytimekkäitä, kuunnellaan mitä toinen sanoo ja täydennetään toisiamme! Palautetilanteista muodostui mielekkäitä ja kannustavia kaikille. 

Tähän mennessä opittua:

– aikataulut venyvät ja paukkuvat, kun tehdään suurella joukolla. Tämä vaatii joustoa ja heikkojen kohtien löytämistä ja niiden paikkaamista suunnittelulla, sikäli kuin venymät ovat ennakoitavissa.

– tiimiopettajuteen kannataa panosta jatkossa entistä enemmän. Se lisää työn kipinää välittömästi. Myös oppilaiden sekoittuminen vapauttaa tekemistä, vuorovaikutuksen kynnystä joka suuntaan ja tekee parhaimmillaan koulusta yhteisöllisemmän.

– yhdessä tekeminen vaatii keskustelua, keskustelua ja keskustelua, jotta löydämme parhaat toimintamallit ja ratkaisut arkeen, joka todella hyödyttää, palvelee ja innostaa meitä kaikkia. Tulos, sikäli kuin se on tällä hetkellä nähtävissä, on niin kiinnostava ja innostava, että jatkamme motivoituneina!

Lopuksi ”Alastomien ankkojen” tyylinäyte omasta tiimiprofiilistaan. 

Tiimiprofiili Alastomat ankat

Mainokset

Ensi askeleita

Hankkeemme nimi on ilmeisen onnistunut, koska tervehtiessämme kollegoitamme ”moimoi!” synnyttää pääsääntöisesti ekstrahymyn. Paitsi hymyjä olemme saaneet aikaan myös varsinaisen startin. Käytävän seinällä on ensimmäisen tiimitehtävän ohjeet videoklippi upotettuna QR-koodiin. Useimmat ryhmät 6-9 ovat aloittaneet työskentelynsä tiimiprofiilin luomiseksi.

image

Pidimme myös vanhempainillan heti ensimmäisella kouluviikolla. Kaikkien vuosiluokkien vanhempia oli paikalla ja kävimme aktiivista keskustelua oppimisesta, sen edellytyksistä, tavoitteista ja reunaehdoista, Oli hienoa huomata, kuinka aihe kiinnosti ja yhdisti meitä kaikkia!

Tiimitehtävässä oppilaat on jaettu luokittain n. 4 hengen ryhmiin. Työskentely on aloitettu useampien ryhmien yhteisessä infossa. Oppilaat ovat kunnioittaneet yhteisiä aloitus- ja ohjeistustilanteita isoissakin ryhmissä hienosti. Useamman opettajan kanssa toimiminen jakaa resursseja valtavasti, vaikka emme ole vielä mitään ”ihmeellistä” tehneetkään.

Kuudesluokkalaiset kuulolla
Kuudesluokkalaiset kuulolla
image

Olemme kokoontuneet pohtimaan laitehankintoja ja törmänneet myös ensimmäisiin haasteisiin niiden oppilaiden kohdalla, joiden on todella vaikea asettua työskentelemään tiimissä syystä tai toisesta. Suurin osa kuitenkin löytää paikkansa ja pienen kangertelun jälkeen työ alkaa yleensä sujua. Yhteinen huomio onkin ollut kuinka vaikea on olla puuttumatta ja ottamatta ohjia käsiin!

Oppilailla on vielä viikko aikaa työskennellä. Kokoonnumme oman opetiimin kanssa pohtimaan omaa toimintaamme ja rooliamme sekä näiden kehittämistä jatkossa viikottain. Ajatuksia ja suuntaviivoja on jo paljon. Iso laiva liikkuu yllättävänkin ketterästi, kun tahtoa on!

Moi vaan! Tästä jatketaan edelleen innolla muistaen, että mokakin on lahja 😊.

Tuumasta toimeen!

Tiimissä tekemisen haasteita on muun muassa läsnäolo. Usean henkilön ollessa mukana on selvää, etteivät kaikki aina pääse paikalle. Muistioista ja viestittelystä huolimatta mikään ei korvaa läsnäoloa ja yhteisessä keskustelussa välittynyttä tietoa. Yhdessä tekemistä ja tunnelmaa rakennetaan yhdessä tekemällä. On selvää, ettei tämä työskentelytapa sovi aikataulunsa kiihkeimmille optimoijille, jotka miettivät, että ”onkohan ihan pakko olla tuollakin”. Tämän saman läsnäolon ja kunnioituksen halusimme alleviivata myös yhteiseksi pedagogiseksi periaatteeksi, kun oppilaille esitellään uusi tehtävä tai puretaan vanhaa. Tehtävänantotilanteista rakennetaan selkeitä ja laadukkaita. Esitys- ja purkutilanteet suunnitellaan napakoiksi ja intensiivisiksi.

IMG_0111 Työn iloa day 2

Tiimitehtävän synty muotoutuu tällä hetkellä seuraavasti:

a) Määritellään osaamistavoitteet (vrt. ops)

b) Spesifioidaan brief oppiainekohtaisesti

c) Tarkennetaan tehtävänanto ja pohditaan sen esitystapa (vrt. yhtenäisyyden vaatimus, kun tiimejä on lukuisia)

d) Määritellään projektin aikataulu: aloitus ja päätös ohjauskeskusteluineen eri tiimien osalta (tässä vaiheessa tiimit koottu luokittain). Tarkistetaan brief suhteessa aikaresurssiin.

e) Suunnitellaan projektin purkutilanne ja palautteen periaatteet

f) Luodaan matriisit arvioinnille portfolioiden ja oppimispäiväkirjan osalta

Kävimme jälleen kerran pitkän keskustelun arvioinnista ja sen haasteista. Kokeilussamme keskiössä on jatkuva ja kehittävä arviointi, jolloin oppimisen ja osaamisen tavoitteet määrittyvät oppilaskohtaisesti suhteessa ops:n kautta määrittyviin kriteereihin. Arviointi on laadullista, kontekstisidonnaista ja intersubjektiivista. Pohdimme pitkään numeroarvioinnin epäsuhtaa ja haastavuutta sekä opettajan työn velvoittavuutta suhteessa tähän.

IMG_0108Tiimejä rakentamassa

Elokuun varaslähtöpäivien aikana rakentuivat edellä kuvattujen lisäksi oppilaiden tiimit, ensimmäisen harjoitusprojektin video, monta tärkeää ajatusta opettamisesta ja oppimisesta sekä tarkempi käsitys siitä, mitä tuleman pitää. Työmäärä on suuri, innostus jäljellä ja odotus tiivistymässä todelliseen aloituspäivään.

Elomietteitä

Viimeinkin koittaneiden kesähelteiden vasta ollessa aluillaan kokoonnuimme jälleen pohtimaan hankkeen käynnistämistä toden teolla. Elokuun asialistalla oli vanhemmille tiedottaminen, ensimmäisten viikkojen ohjelma sekä ensimmäisen tiimitehtävän suunnittelu ja briefaus.

IMG_0104

Tiedottamisessa pidimme tärkeänä asetelman avoimuutta. Olemme määritelleet pedagogiset linjaukset kuten arvioinnin periaatteet, yhteiset toimintaperiaatteet ja ohjaamisen rakenteet. Näistä luvassa seuraavissa postauksissa lisää. Prosessi sinänsä on avoin, mikä lisää tiedottamisen haasteita. Emme varmasti tiedä mitä tuleman pitää, mikä toisaalta on aidon uudistamisen merkki. Totesimme jälleen kerran, että hyvä tiimi lisää varmuutta edetä kohti uutta ja erilaista. Keskustelu yhdessä kollegoiden kanssa on kaiken alku ja juuri.

Olemme suunnitelleet vuoden kulun teemoittain valmiiksi. Lisäsimme ”isoon kuvaan” ohjauskeskustelut tiimeittäin. Jokainen opettaja ei keskustele erikseen jokaisen tiimin kanssa, vaan jaamme tiimit yksittäisille opettajille. Ohjausprosessi keskittyy oppimisen ohjaamiseen ja ainekohtaisia nyansseja voi aina säätää konsultoiden ja keskustellen. Ohjauskeskustelujen merkitys nähtiin erittäin tärkeänä. Lopullisesta arviointiprosessista lisää myöhemmin.

Teimme suunnitelman ensimmäiselle harjoitusprojektille, jossa harjoitellaan tiimissä tarvittavia metataitoja, kuten keskustelua, päätöksentekoa, aikataulun hallintaa sekä palautteen antamista ja hyödyntämistä. Projektin nimi on ”Meidän tiimi”. Sisältöinä tiimin osaamiskartan luominen, vahvuuksien etsiminen, tavoitteiden laatiminen ja toiveiden kartoittaminen. Projektin lopullinen muoto on vapaavalintainen, mutta resurssit on osattava arvioida aikataulun puitteissa. Esitykset puretaan tilanteessa, joka on harjoitus myös opettajatiimille!

Parin viikon (n. 10h) mittaisesta harjoituksesta jatketaan ensimmäiseen varsinaiseen projektiin, joka kestää syyslomaan saakka. Projektien lomassa oppilailla on erilaisia kokonaisuuksia muissa oppiaineissa ja kuudennen luokkien oppilailla esimerkiksi matematiikka etenee omana kokonaisuutenaan yksilöllisen oppimisen periaatteita noudattaen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tiimi harjoittelee

Luomme vielä videobriefin ensimmäiseen projektiin, joten huomenna luvassa kuvauksia. Ryhdymme myös jakamaan oppilaita tiimeihin sekä luomme prosessikaavion projektin käynnistämisestä ja etenemisestä, joka toimii jatkossa työvälineenä vuoden tulevissa projekteissa.

Iloista töihin paluuta kaikille!

#MOI-tiimi

Moi vaan kaikille!

Otalammen koulun #MOI-hanke on käynnistynyt! Kesäkuun päivinä, oppilaiden karattua jo aikoja sitten kesälaitumille, olemme suunnitelleet tulevaa. Hankkeemme tavoitteena on yhdistää luokkien 6.-9. opetusta monialaiseen ja moniopettajaisen tiimin ohjaukseen ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Tiimissämme on opettajia luokanopettaja-filosofista, äidinkielen ja kirjallisuuden, liikunnan, kuvataiteen, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin lehtorista käsityön ja teknologiakasvatuksen asiantuntijaan.

Aloitimme suunnittelun arkisesti kartoittamalla lukujärjestyksiä. Loimme ajalliset sillat eri ryhmille eri oppiaineiden välille.

Lukkaripalapeli

Tämän jälkeen pohdimme opetussuunnitelmien sisällöt oppiaineittain ja luokka-asteittain ja linkitimme yhtymäkohtia. Jaoimme vuoden neljään ilmiöön laajoilla teemoilla minä, me, muut ja yhdessä. Sijoitimme sisältöjä eri teemojen alle. Tässä vaiheessa havaitsimme työskentelevämme ja ajattelevamme ikäänkuin siiloissa. Totesimme kuitenkin  tämän vaiheen olevan välttämätön, jotta kukin hahmotti opetussuunnitelman vaatimukset oman oppiaineensa sisällä.

Suunnittelukuvia

Lukkarikuvia

Keskustelimme paljon arvioinnista ja sen toteuttamisesta. Päädyimme jaksottaiseen tiimiportfolioon sekä henkilökohtaisiin oppimispäiväkirjoihin, joissa seurataan oppimista läpi vuoden.

Havainto, ettei suunnittelumme vielä juurikaan nivonut oppilaita yhteistoiminnalliseen, ongelmalähtöiseen tiimipohjaiseen työskentelyyn, herätti pohtimaan tiimioppimisen ydinkysymyksiä. Tutustuimme Ylöjärven ja Jyväskylän tiimilukion blogeihin.

http://www.tiimilukio.fi

https://ylukiontiimijakso.wordpress.com

Suunnittelun alussa on helppo kompastua opettajuudeen vahvoihin traditioihin oppiaineen hallinnassa ja jäsentämisessä. Myös ohjaavaan opettajan rooliin liittyvät kysymykset askarruttavat. Tiimioppimisen haasteet peruskouluikäisille ovat ilmeisiä, koska opiskelutapa vaatii paljon.  Koimme yhtä aikaa nöyryyttä, innostusta, odotusta ja iloa. Pelottomasti kesälomaa kohden! Elokuussa jatketaan!